Privacy verklaring

Disclaimer

Deze website is eigendom van Bouwonderneming Damman n.v.

Contactgegevens:

Bouwonderneming Damman n.v.

Breestraat 19

8540 Deerlijk

Telefoon: +32 (0)56 73 20 40

E-mail: info@damman.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0447 050 630

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bouwonderneming Damman n.v. of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Bouwonderneming Damman n.v. levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Bouwonderneming Damman n.v. de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Bouwonderneming Damman n.v. kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bouwonderneming Damman n.v. geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Bouwonderneming Damman n.v. kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Bouwonderneming Damman n.v. verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Privacybeleid

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door firma op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@damman.be. Bent u het niet eens met de manier waarop bedrijf uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop bedrijf omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming in deze Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met bedrijf contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

damman.be en Cookies

damman.be maakt gebruik van "cookies" om uw bezoek aan onze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en cookies geven ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren. De cookies op onze internetpagina's slaan geen persoonlijke gegevens op.

Een aparte cookie onthoudt uw aanmeldgegevens. Bij het inloggen kan u aangeven dat u niet wenst dat deze cookie geplaatst wordt.

U kan uw internetbrowser zodanig installeren dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet ten volle zal kunnen gebruiken.

Contactformulier

BOUWONDERNEMING DAMMAN NV verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op klanten- of prospectenbeheer. Indien u dit als prospect niet wil, volstaat een mail te versturen naar info@damman.be

U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek, mét bewijs van identiteit, aanBouwonderneming Damman nv, per mail.

Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Voor het algemeen beleid, klik hier.

Privacyverklaring sollicitanten

Met huidig document wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van een sollicitatietraject bij onze onderneming. Deze inlichtingenfiche omschrijft welke persoonsgegevens van u, op welke basis en waarom verwerkt worden en welke rechten u hebt.

1. Identificatie en contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is BOUWONDERNEMING DAMMAN NV, met maatschappelijke zetel te Deerlijk, Breestraat 19 en ondernemingsnummer BE0447 050 630

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 Identificatiegegevens

 Contactgegevens

 Familiale gegevens

 Gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken

 Opleidings- en beroepsgegevens

 Gerechtelijke gegevens (Indien er een wettelijke verplichting is om een uittreksel uit het strafregister voor te leggen)

3. Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt?

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie. Uw reactie op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.

4. Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard tot 1 JAAR na het einde van het sollicitatietraject.

5. Ontvangers en doorgifte

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden,

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou verstrekken kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen en komt u niet in aanmerking voor aanwerving.

6. Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens

U hebt het recht om:

(1) Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

(2) onjuiste gegevens te doen verbeteren.

(3) in bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.

(4) de verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken

(5) de aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

(6) bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.

U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

7. Contact

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming per mail, info@damman.be

Algemeen beleid inzake gegevensverwerking – extern

Versie 22/05/2018

BOUWONDERNEMING DAMMAN NV neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document legt BOUWONDERNEMING DAMMAN NV uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van BOUWONDERNEMING DAMMAN NV op het vlak van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is STIJN DEVOS, voor de BOUWONDERNEMING DAMMAN NV, BREESTRAAT 19 – 8540 DEERLIJK

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met stijn.devos@damman.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt BOUWONDERNEMING DAMMAN NV gegevens?

BOUWONDERNEMING DAMMAN NV verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor werken (nieuwbouw, renovatie, enz.) of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met u sluiten.

Bent u leverancier / onderaannemer, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”. In dat geval is het ook mogelijk dat wij uw gegevens meenemen in onze werkplanning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers.

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier / onderaannemer, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt BOUWONDERNEMING DAMMAN NV?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over uw gezinssamenstelling en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van uw architect of andere partijen waar u mee samenwerkt.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig project.

Van leveranciers / onderaannemers kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de werken goed in te plannen. Het gaat daarbij dan om de beschikbaarheid en aanwezigheid, alsook het type werken.

Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding.

Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Hoe verzamelt BOUWONDERNEMING DAMMAN NV uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.

Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers / onderaannemers die actief zijn op onze werven en die we bekomen van de leveranciers zelf.

Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden. Waar we uw gegevens hebben gehaald delen wij u dan mee.

Als u onze website bezoekt, maken wij daarbij gebruik van cookies waarover u meer informatie kan vinden op onze cookiepolicy [HYPERLINK]. Dat doen wij in het bijzonder om de inhoud en het gebruiksgemak van die website zoveel mogelijk af te stemmen op u als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website